miercuri, 5 decembrie 2012

Pe ultima sută de metri...        Suntem în ultima săptămână de campanie. Unii încă se mai întreabă de ce este necesar să mergem la vot. Trebuie să ne găsim motivarea şi să începem să credem că numai exprimându-ne opţiunea prin vot putem conta, prin această formă de implicare civică putem arăta că ne pasă și doar astfel putem schimba starea actuală a lucrurilor.
     Prin votul dumneavoastră puteţi să delegaţi în Parlament oameni capabili, tineri, riguroşi, care să vă reprezinte cu demnitate. În sectorul 5, în Colegiul 22, Alina Gorghiu, o tânără, de formaţie avocat, în cei 4 ani de mandat (de deputat) în Parlamentul României, a demonstrat că se poate. În primul său mandat de parlamentar, a iniţiat mai multe proiecte legislative privind contenciosul administrativ, modificări ale codului fiscal, măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de susţinere a mediului de afaceri, propuneri privind modificarea statutului personalului didactic și a legii învăţământului, propuneri privind medierea şi multe altele.
     Alina Gorghiu dorește să continue proiectele începute și  să rămână ,,Avocatul tău în Parlament’’. Aşadar… vino la vot!
Profesor: Roxana CERCEL

marți, 27 noiembrie 2012

Şcoala pentru părinţi        Având în vedere studiile recente care demonstrează interesul din ce în ce mai scăzut al părinţilor faţă de comunicarea cu reprezentanţii şcolii, MECTS propune înfiinţarea unei şcoli pentru părinţi. Doar unul din cinci părinţi se interesează de rezultatele la învăţătură ale copiilor o dată pe lună. Acest fapt împiedică menţinerea unei relaţii de colaborare între actorii implicaţi în actul educaţional: elevi-profesori-părinţi.
      Pe de o parte, părinţii acuză sistemul de învăţământ pentru nereuşita copiilor. De cealaltă parte, profesorii sunt de părere că una dintre cauzele absenteismului, abandonului şcolar şi rezultatelor slabe la examenele naţionale, o reprezintă  neimplicarea părinţilor în actul educaţional.
Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, a precizat la randul domniei sale că lipsa de interes a unora sau faptul că sunt prea ocupaţi cu munca lor, duce la rezultate slabe în activitatea elevilor. De aceea, în numele instituţiei pe care o reprezintă, Ecaterina Andronescu propune înfiinţarea unei şcoli pentru părinţi. În opinia Ministrului Educaţiei, o astfel de instituţie ar eficientiza colaborarea între beneficiarii actului educaţional, reprezentanţii acestora şi personalul didactic. Pe fondul unor evenimente recente regretabile din punctul de vedere al implicării părinţilor în activitatea desfăşurată în incinta unităţilor şcolare, o astfel de măsură ar viza preîntâmpinarea unor probleme grave în parcursul educativ al elevilor.

joi, 7 iunie 2012

7 mai 2012-Încheierea campaniei USL

        Am participat astăzi, în Pavilionul Central al ROMEXPO, la încheierea campaniei USL. A fost o atmosferă impresionantă. Mi-a plăcut optimismul manifestat de liderii noștri. Sunt sigur că, la alegerile de duminică, victoria nu poate să fie decât a noastră.

vineri, 1 iunie 2012

OUG 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011


    Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei timpurii, asigurării accesului egal la educaţie şi egalităţii de şanse, sporirii accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi a creşterii ratei de succes şcolar, prin asigurarea resursei umane calificate la clasa pregătitoare, în toate localităţile din mediul rural şi mediul urban,
având în vedere că, începând cu anul şcolar 2012-2013, în învăţământul primar funcţionează clasa pregătitoare, unde se impune a fi încadrat, cu precădere, personal didactic titular în învăţământul preuniversitar, întrucât Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost precedată de efectuarea unui studiu de impact prin care să fie evaluate infrastructura şcolară, logistică, materialele didactice adecvate şi resursele umane necesare funcţionării normale a acestei clase, această lege fiind promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, situaţia prezentă impune măsuri excepţionale, care nu pot fi luate decât modificând cadrul legislativ.
        Luând în considerare programul naţional de formare continuă care urmează să fie derulat în luna iulie 2012 pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013, precum şi necesitatea asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare şi a funcţiilor de conducere în casele corpului didactic, în anul şcolar 2012-2013, până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii,
ţinând seama de gravele perturbări ce alterează actul educaţional din instituţiile de învăţământ de stat - organizarea şcolilor doctorale, îndeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calităţii - începând cu anul universitar 2012-2013, ca urmare a diminuării drastice a numărului de conferenţiari şi profesori universitari, determinată de aplicarea măsurilor de pensionare forţată combinată cu imposibilitatea de promovare în astfel de funcţii, cauzată de introducerea obligatorie a condiţiei de abilitare, pentru îndeplinirea căreia sunt necesare realizarea unei teze de abilitare de către candidat şi achitarea unei taxe în cuantum de 1.500 de euro, în acelaşi timp, procedura de abilitare fiind costisitoare şi greoaie, dacă nu chiar imposibilă uneori, având în vedere că unii dintre membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare sunt cadre didactice la universităţi din Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa, Elveţia, Olanda, Anglia etc.,
având în vedere faptul că, deşi Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a intrat în vigoare încă din februarie 2011, procedurile privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior nu au fost elaborate în vederea pregătirii deschiderii noului an universitar, iar fără adecvarea legislativă necesară se produc efecte perturbatoare cu consecinţe grave,
observând faptul că, în contextul celor de mai sus, sunt necesare modificări ale unor prevederi referitoare la efectivele de elevi la clasă şi la încadrarea şi stimularea personalului didactic şi didactic auxiliar, în caz contrar producându-se efecte perturbatoare cu consecinţe grave, precum: imposibilitatea încadrării la toate clasele pregătitoare a personalului didactic calificat; imposibilitatea asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, precum şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare; instabilitatea încadrării cu personal didactic calificat, datorită părăsirii sistemului de învăţământ preuniversitar de către cadrele didactice titulare nevoite să facă naveta pe distanţe lungi sau aflate în imposibilitatea de a face naveta, întrucât prevederile legale actuale nu prevăd posibilitatea mobilităţii personalului didactic pe parcursul anului şcolar; supraîncărcarea personalului didactic titular, ca urmare a încadrării în plata cu ora cu un număr mare de ore peste norma didactică de predare de bază, întrucât prevederile legale actuale prevăd numai posibilitatea încadrării în plata cu ora pe parcursul anului şcolar,
întrucât învăţământul constituie prioritate naţională,
deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

2. La articolul 158, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

3. La articolul 160, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizează şcolilor doctorale granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii

4. La articolul 162, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară

5. La articolul 193, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).

6. La articolul 193, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finanţate din fonduri publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi doctorat în universităţile de stat menţionate la alin. (4).

7. La articolul 252, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 252
(1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare, prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă formă legală.
(2) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar titularizat după intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic prevăzut la alin. (1).

8. La articolul 252, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

9. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a)se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

10. La articolul 254, alineatele (11), (13), ( 16 ), ( 17 ) şi ( 19 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care organizează concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de practică, şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant sunt titulari în învăţământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(16) Directorii unităţilor de învăţământ comunică în scris inspectoratului şcolar, imediat după concurs, următoarele situaţii:
a)angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe posturi didactice a candidaţilor validaţi după concurs;
b)debutanţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant şi pentru care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ;
c)candidaţii participanţi la concurs şi nerepartizaţi;
d)posturile didactice şi orele rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii sau al consorţiilor şcolare.
(17) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti posturile didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare sau prin plata cu ora, până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice eliberate în timpul anului şcolar nu pot fi astfel ocupate, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.

11. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins:
Articolul 2541
(1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar.
(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:
a)prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară;
b)prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.

12. La articolul 255, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.

13. La articolul 285, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).
14. La articolul 289, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 31 mai 2012

miercuri, 23 mai 2012

OUG nr. 19/2012 pentru recuperarea reducerilor salariale

      Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parţială a acestor diminuări,
având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi, ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010, întrucât, potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a)cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b)cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2)Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.
Art. 2
(1)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3
1)Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).
(2)Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4
Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
Art. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.â
Art. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7
În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.


-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 18 mai 2012

miercuri, 16 mai 2012

Vă chemăm să veniţi alături de noi în OCD-PNL Sector 5

        În urmă cu doi ani şi două luni porneam la drum, alături de 15 colegi inimoşi. La prima şedinţă a OCD-PNL Sector 5 au participat doar 8 colegi, dar a fost alături de noi domnul Cristian Olteanu, Preşedintele Filialei PNL Sector 5. A fost o muncă grea, cu multe dezamăgiri şi unele împliniri. Am reuşit să formăm o echipă şi, împreună, am desfăşurat numeroase acţiuni în folosul copiilor, tinerilor şi dascălilor bucureşteni. A fost pentru noi o datorie de onoare, pe care eu cred că ne-am îndeplinit-o.
      Suntem la jumătatea drumului şi cred că am străbătut partea cea mai anevoioasă. De acum, vom avea alături prieteni precum Liviu Marian Pop, Stelian Fedorca, Conona Petrescu în funcţii importante din MECTS şi ISMB. Nu ne-a fost teamă în timul dictaturii pedeliste şi am făcut tot ceea ce am crezut de cuviinţă că trebuie să facem, pentru a ne manifesta opţiunile şi pentru a ne apăra idealurile. De acum, sunt sigur că munca noastră va fi mult mai uşoară. Cred că vom fi din ce în ce mai mulţi, dar anunţ de pe acum faptul că nu-i vom primi alături de noi pe oportunişti.
      OCD-PNL Sector 5 are multe lucruri bune de făcut, pentru ca sistemul de învăţământ românesc să fie reclădit şi pentru ca tinerii şi copiii României să aibă o şansă pentru viitor. Adresăm dascălilor care au spirit liberal şi care simt că au ce să dăruiască chemarea de a veni alături de noi.

miercuri, 25 aprilie 2012

Structura anului şcolar 2012-2013

   S-a stabilit structura anului şcolar 2012-2013. Ea este următoarea:
               STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2012-2013

Anul şcolar 2012-2013 va fi structurat astfel: 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare. Anul şcolar 2012-2013 începe pe data de 1 septembrie 2012, se încheie pe data de 31 august 2013 şi se structurează după cum urmează:

Semestrul I
- Cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012
- În perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă
- Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 201

Semestrul al II-lea
- Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013
- Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013 - duminică, 21 aprilie 2013
- Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013
- Vacanţa de vară - sâmbătă, 22 iunie 2013 - duminică, 8 septembrie 2013
- Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 31 mai 2013
- Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 14 iunie 2013
- Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.

miercuri, 4 aprilie 2012

Invitatie la Congresul USL

Stimati colegi,

Va scriu aceste randuri Dumneavoastra, tuturor membrilor PNL Sector 5,
indiferent de statutul personal in aceasta organizatie sau de nivelul de
implicare in munca echipei noastre. Ne aflam intr-un moment important al
anului electoral ce tocmai a debutat, intr-o lupta dura, ale carei batalii
le vedem zilnic in societatea romaneasca.

Sunt ultimele zvacniri ale unei puteri ilegitime si putrede, ale unui
inamic pe cat de corupt, pe atat de disperat. Insa va rog sa nu faceti
confuzii sau greseli! Disperarea il face pe acest inamic sa fie mai
periculos ca niciodata, prin urmare nu trebuie subestimat. Sondajele le
cunoastem cu totii, atat la nivel national, cat si in Bucuresti sau in
Sectorul 5. Atat noi, Partidul National Liberal, cat si alianta din care
facem parte - USL - ne bucuram de multa incredere din partea romanilor.

Iata de ce trebuie sa actionam cu responsabilitate si seriozitate pentru a
raspunde acestor asteptari, deloc mici. Ba chiar dimpotriva! Primul pas al
anului electoral pe care il evocam la inceputul acestui mesaj il vom face
sambata, pe 7 aprilie, la Congresul PNL de la Romexpo, si mai apoi la
Congresul USL din Pavilionul Central al ROMEXPO. La Congresul PNL vor
participa doar delegatii stabiliti, iar la cel al USL toti invitatii si
membrii interesati. Atunci se va da semnalul razboiului politic avand
drept miza insusi viitorul Romaniei. Incepem cu alegerile locale, momentul
in care vom izgoni portocala putreda din primarii, consilii locale si
judetene.

Dupa cum vedem cu totii, cu toata luciditatea, abuzurile, hotiile,
sfidarea trebuie sa inceteze. Si suntem astazi chemati, ca o echipa, sa
dam un semnal politic si public foarte puternic, in cadrul Congresului
USL. Astfel, forta opozitiei unite se va vedea mai limpede ca niciodata.

Iata de ce scriam ieri tuturor colegilor care compun birourile de
conducere ale organismelor Filialei Teritoriale a PNL Sector 5,
invitandu-i sa se mobilizeze exemplar pentru acest exercitiu de forta.
Obiectivul pentru fiecare membru al conducerii este sa mobilizeze cate 5
persoane, iar pentru presedintii organizatiilor de cartier cate 20 de
persoane, numele acestora fiind transmise catre colegele de la Secretariat
pana joi la orele 11.

In acest sens, revin astazi cu invitatia ca toti membrii PNL Sector 5,
indiferent de statut sau vechime, de ocuparea sau nu a unei functii de
conducere, sa vina alaturi de partid la acest moment al mobilizarii si al
responsabilitatii. Nu va ascund faptul ca la toate manifestarile similare
la care a fost necesar sa aratam coeziune si forta, am reusit,
intr-adevar, sa ne depasim limitele, de la peste 500 de oameni la marsul
ce a urmat Congresul TNL, la peste 800 de oameni la mitingul de la Arcul
de Triumf.

Va invit sa ne mandrim din nou ca suntem una dintre cele mai puternice
organizatii politice ale Capitalei si ale Romaniei, rugandu-va pe toti cei
care primiti acest mesaj - si care desi nu va aflati intr-o functie de
conducere, simtiti ca PNL poate aduce astazi acea schimbare atat de
necesara tarii - sa transmiteti catre Secretariatul filialei numarul de
invitati care va vor insoti sambata, 7 aprilie, incepand cu orele 13, la
Congresul USL din Pavilionul Central al Romexpo.

Restul detaliilor organizatorice vor fi transmise pana vineri.

Va multumesc frumos!

Cu incredere, pretuire si colegialitate,

Bogdan Jelea
Secretar coordonator PNL Sector 5

vineri, 2 martie 2012

Vă invităm la dezbaterea organizată pe tema înfiinţării clasei pregătitoare

         Organizaţia Femeilor Liberale Sector 5 ( OFL) organizeaza o dezbatere publică pentru a discuta problemele existente prin aplicarea noii legi a educaţiei, in special cele referitoare la clasa introducerea clasei zero (clasa pregatitoare) in scoli si pentru a gasi impreuna solutii cu aplicabilitatea practica.
Dezbaterea publica va avea loc la data de 03.03.2012 in sala de sedinte a PNL Sector 5 din Bd.Natiunile Unite nr.5, parter, sector 5, începând cu ora 11. La dezbatere sunt invitaţi părinţi, cadre didactice , Organizatia Cadrelor Didactice a Sectorului 5, ONG-uri, jurnalisti, reprezentanti ai autoritatilor locale si ai Inspectoratului Scolar al Sectorului 5.
        La acest moment al inscrierilor copiilor in clasa pregatitoare multe scoli nu sunt pregatite logisic cu spatii suficiente, dotari specifice, adecvate celor mici, material didactic corespunzator nivelului de dezvoltare psihologica a copiilor in varsta de 6 ani, cu cadre didactice pregatite teoretic si practic sa desfasoare activitatile specifice, programele si curriculele nu sunt definitivate, lipsind si de conditiile de oferire a mesei sau de cazare a copiilor pana la orele 17-18, conditii care se asigurau pana nu demult in gradinite. Scopul urmarit prin legea educatiei, de a pregati copilul pentru clasa I si de a asigura o acomodare cat mai buna a copiilor in varsta de 6 ani cu scoala este afectat in mod evident in raport cu problemele aparute prin lipsa unei pregatiri temeinice a aplicarii legii prin crearea conditiilor corespunzatoare, aspecte care vor fi dezbatute pe larg cu specialisti in domeniul educational, reprezentanti ai administratiei publice locale si parinti.
      Invitati:
- d-na Ruxandra Gindu, pres. OFL Sector5;
- d-na Camelia Iordanescu, vicepres.OFL Sector 5
- dl. Dan Iulian Croitoru, viceprimar
- d-na Radu Maria, educatoare
- d-na Camelia Constantin, invatatoare
- d-na Ana Irina Imbir, psihopedagog
- d-na Mihaela Guna presedinte a Federatiei Nationale a Parintilor din Invatamantul Preuniversitar
- d-na Doina Breahna vicepresedinte a Federatiei Nationale a Parintilor din Invatamantul Preuniversitar
- dl. Ionel Puscas, director Sc.Gen. 156
- dl. Daniel Mălăelea, presedinte Organizatia Cadrelor Didactice Sector 5
      Va asteptam!

vineri, 24 februarie 2012

Dezbaterea ,,Suntem pregătiţi pentru clasa 0 în cadrul şcolii?”

      
Organizaţia Femeilor Liberale Sector 5 organizeaza  o dezbatere publică pentru a discuta  problemele existente prin aplicarea noii legi a educaţiei, in special cele referitoare la clasa introducerea clasei zero (clasa pregatitoare)  in scoli  si pentru a gasi impreuna solutii cu aplicabilitatea practica.
Dezbaterea publica va avea loc la data de 03.03.2012  in sala de sedinte a  OFL Sector 5 din Bd.Natiunile Unite nr.5, parter, sector 5, începând cu ora 11. La dezbatere sunt invitaţi părinţi,  cadre didactice ,  Organizatia Cadrelor Didactice a Sectorului 5, ONG-uri, jurnalisti, reprezentanti ai autoritatilor locale si a Inspectoratului Scolar al Sectorului 5.
Preşedintele Organizaţiei de Femei Liberale Sector 5, d-na Ruxandra Gindu, atrage atenţia ca la acest moment al inscrierilor copiilor in clasa pregatitoare multe scoli nu sunt pregatite logisic cu spatii suficiente, dotari specifice, adecvate celor mici, material didactic corespunzator nivelului de dezvoltare psihologica a copiilor in varsta de 6 ani, cu cadre didactice pregatite teoretic si practic sa desfasoare activitatile specifice, programele si curriculele nu sunt definitivate, lipsind si de conditiile de oferire a mesei sau de cazare a copiilor pana la orele 17-18, conditii care se asigurau pana nu demult in gradinite.
Lucia Varga, presedintele Organizatiei de Femei din România consideră că “Este nevoie să ne implicăm activ acum pentru a nu face greseli pe seama copiilor nostri. Actuala guvernare, prin măsurile implementate în sistemul de educatie, introduce haosul si scade major calitatea actului de învătământ. Invităm părintii si cadrele didactice împreună cu administratia publică locală si societatea civilă să se implice, să căutăm împreună solutii pentru a corecta măsurile care se dovedesc gresite ale actualei guvernari  
Va rugam sa confirmati participarea dvs la email: oflsector5@gmail.com pana la data de 28.02.2012.

vineri, 17 februarie 2012

19 februarie 2012- ,,Nu lăsa violenţa să conducă familia ta!'', ediţia a III-a

         Asociatia No Abuse, in parteneriat cu Asociatia “O sansa pentru viitor”, Centrul Unic de Voluntariat și deputatul Alina Gorghiu, organizeaza duminica, 19 februarie, ora 11, la Palatul Parlamentului cea de-a treia editie a evenimentului “Nu lăsa violenţa să conducă familia ta”. 
       Scopul conferintei este de a atrage atentia asupra violentei în mediul familial și în instituțiile educaționale, precum și găsirea unor soluții. Lectorii participanti la conferinta vor tine scurte prelegeri referitoare la importanta informarii corecte in ceea ce priveste violenta domestica. Dezbaterea moderata de Dr. Mirela Zivari va avea ca teme de discutie: educatia copilului (efectele violentei in scoala sau in familie, comportamentul copiilor si necesitatea creării unui cadru normativ privind violenta domestica); punctul de vedere institutional si solutiile oferite de către autoritatile publice locale si centrale privind violenta, ca fapt social deviant; sistemul social de protectie, solutiile legislative si practicile administrative privind femeile victime ale violentei domestice.

luni, 13 februarie 2012

APEL LA SOLIDARITATE

Dragi colegi,

Greu de crezut, însă şi în sectorul 5, din cauza ninsorii şi a gerului din
ultimele săptămâni, sunt mulţi bătrâni care nu pot ieşi din casă, pentru
că starea de sănătate nu le permite, părinţi care au copii bolnavi şi nu
au căldură, nu au bani şi nici mâncare, copii în scaun cu rotile pe care
părinţii nu-i pot lăsa singuri în casă, bătrâni care nici pâine, nici apă
nu mai au şi nu pot ieşi să-şi cumpere.
PNL Sector 5 doreşte să vină în sprijinul lor, organizând o acţiune de
colectare a oricăror lucruri care credeţi că pot fi de folos, apă,
alimente de bază, bani pentru a cumpăra medicamentele şi cele necesare
pentru aceste familii neputincioase în faţa iernii.
Vă aşteptăm la sediul nostru din Bulevardul Naţiunile Unite nr. 5 şi în
sediul din str. 13 Septembrie 201, unde este şi Cabinetul Parlamentar al
domnişoarei deputat Alina Gorghiu, în fiecare zi, în intervalul orar 10 –
18.
Pentru detalii suplimentare, puteţi lua legătura cu secretariatul filialei
PNL Sector 5 la numerele: 021/337.38.56 şi 0731.419.426

Vă mulţumesc anticipat,
Cristian Olteanu
Preşedinte PNL Sector 5