sâmbătă, 18 aprilie 2015

2 întrebăriDin ziarul ,,Adevărul'' aflăm că:
   ,,Inspectoratul Şcolar Alba anunţă un mega-concurs ce vizează ocuparea a 23 funcţii de inspector şcolar, unele cu jumătate de normă. Probele se vor desfăşura în perioada 20 mai - 5 iunie la sediul instituţiei din Alba Iulia. Dosarele de înscriere pentru posturile de inspector şcolar pot fi depuse aceasta în perioada 24 aprilie – 5 mai.      
   Metodologia de concurs, tematica, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean.
      Poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master; este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar; a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs; nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical; este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Pentru funcţia de inspector şcolar pentru educaţia timpurie, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.  Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 mai – 5 iunie 2015 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba şi la unităţile de învăţământ nominalizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform art. 22 din Metodologie.  Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0258-817255, în perioada 20 aprilie – 20 mai 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00.''
Am 2 întrebări:
1. În ce bază legală se desfășoară acest concurs?
2. De ce atâta grabă?